قوانین کار خارجی ها در ترکیه

آشنایی با شرایط مهاجرت و اقامت در ترکیه (شرایط+مدارک+هزینه ها)

شرایط و قوانین اجازه کار در ترکیه (چالیشما ایزنی)

۸۴ بازديد


اتباع خارجی بر اساس قانون شماره ۴۸۱۷ قانون اساسی ترکیه می توانند مجوز کار دریافت نمایند. در چارچوب این قانون، مجوز کار موقت برای خارجیان صادر می گردد. کار خارجی ها در ترکیه منوط به دریافت مجوز است. طبقه بندی خارجیان به عنوان خارجی هایی که با کار در خدمات خانگی از کودکان مراقبت می کنند، خارجی هایی که از سالمندان مراقبت می کنند، خارجی هایی که از بیماران مراقبت می کنند و خارجیانی که در شرکت ها کار می کنند ، قابل ذکر است که برای هر یک از این مشاغل اسناد مختلف و فرم های درخواست متفاوتی وجود دارد.